Keyboard shortcut to show help dialog for keyboard shortcuts.

Pressing ? does not show the help dialog for keyboard shortcuts. I am using Firefox 19 on Ubuntu 12.10.

1 Like